Złożenie zamówienia:

1. W celu złożenia zamówienia należy wysłać na adres e-mail: info@bionacodzien.pl zawierający  następujące informacje:
– Nazwa i ilość zamawianego produktu,
– Dane nabywcy do faktury,
– Adres i sposób dostawy,
– Nr telefonu kontaktowego
– Zamówienia z formą płatności – PRZELEW , realizowane są następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty
– Zamówienia z formą płatności – POBRANIE , realizowane są następnego dnia roboczego
– Dodatkowe ustalenia – kontakt telefoniczny +48 604 525 359
– Dopuszczalna forma płatności:
przelew na konto nr 28 8838 1031 2006 0318 2896 0001

Doręczenie przesyłek zazwyczaj następuje dnia następnego po dniu nadania , ale zdarza się również doręczenie po dwóch dniach.

Koszty wysyłki: 
Przesyłka kurierska DPD – przedpłata
– 1 puszka = 18 PLN,
– 2-3 puszki = 15 PLN,
– 4-11 puszek = 12 PLN
– 12 i więcej wysyłka gratis. Przesyłka kurierska DPD – pobranie koszt =22 PLN .
2.Dane firmy

ASL-Time Stanisław Piórkowski ,
12-120 Dźwierzuty ,
Orzyny 56A ,
NIP: 745 133 31 21 ,
REGON: 510737415 ,

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwana dalej Sprzedającym.

3. Opis procedury reklamacyjnej:   Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu  cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Pismo określające żądanie: obniżenia ceny, odstąpienia od umowy,  wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady należy przesłać na nasz adres poczty internetowej: info@bionacodzien.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego tj.   ASL-Time Stanisław Piórkowski   12-120 Dźwierzuty Orzyny 56A.   Odpowiemy na nie jak najszybciej, nie później niż w 14 dni. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem poczty internetowej:   info@bionacodzien.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego tj .   ASL-Time Stanisław Piórkowski   12-120 Dźwierzuty Orzyny 56A.   Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: – imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,   – datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,   – przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,   – wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.   Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana  jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Brak odpowiedzi we wskazanym  terminie, zostanie uznane za pozytywne rozpoznanie reklamacji. Przesyłkę z reklamowanym towarem, należy  nadać na adres Sprzedającego : ASL-Time Stanisław Piórkowski   12-120 Dźwierzuty Orzyny 56A.
4. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:   W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument)  może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci  wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres pod adresem poczty internetowej: info@bionacodzien.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego tj .   ASL-Time Stanisław Piórkowski   12-120 Dźwierzuty Orzyny 56A.   Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Sprzedającego:   ASL-Time Stanisław Piórkowski   12-120 Dźwierzuty Orzyny 56A.   Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)[adres sprzedającego]Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących  rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów to [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]< br>   Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Przesyłkę należy nadać na adres: ASL-Time Stanisław Piórkowski 12-120 Dźwierzuty Orzyny 56A. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

5.  Brak możliwości odstąpienia od umowy   Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje  konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;   2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie  sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin  przydatności do użycia;
5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu  opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu;
6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają  nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;   7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu  umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od  wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy  lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo  odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11)    zawartej w drodze aukcji publicznej;
12)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,  najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi  lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie  świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń oraz dostęp do tych procedur:   Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze  Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,   znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów  konsumenckich”.